Rejestracja

Przypomnij hasło

Wyślij ponownie email z potwierdzeniemRegulamin strony

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.e-sport4u.com (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).


§ 1 Definicje

  1.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
  2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Użytkownika.
  4. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę.
  5. Konto Premium - oznacza usługę odpłatną, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie.
  6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
  7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  8. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.e-sport4u.com
  9. Usługodawca - oznacza Mariana Senetrę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ART-PLAST MARIAN SENETRA z siedzibą w Olsztynie (11-041), ul. Narcyzowa 19, NIP: 7411362122, REGON: 280178123, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: [email protected], będącego jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
  10. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną. W celu korzystania z Serwisu tj., udziału w turniejach przez Użytkownika nieposiadającego 18 roku życia, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.


§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

  1.
Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.
  2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
  3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
  4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
  7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
  8. Usługodawca zastrzega możliwość organizacji turniejów w innym systemie niż pucharowy, np. w  przypadku tworzenia turniejów specjalnych. Każdorazowo regulamin takich turniejów będzie publikowany przed jego rozpoczęciem na Stronie Internetowej Serwisu.
  9. Usługodawca prowadzi rankingi Użytkowników, które są sumą punktów uzyskanych w poszczególnych turniejach w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  10. Punkty rankingowe będą uwzględniane tylko z ostatnich 12 miesięcy. Czyli punkty starsze niż 12 miesięcy będą odejmowane od punktów bieżących.
  11. Zgłoszenia do turniejów będą przyjmowane wyłącznie do terminu określonego w zasadach turnieju opisanego przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.


§ 3 Rodzaje turniejów, kategorie punktów

 
1.

Serwis Internetowy wyróżnia trzy rodzaje turniejów:
  a) ogólnodostępny - przeznaczony dla wszystkich Użytkowników Serwisu. Wygrane punkty w turnieju można wymienić na nagrody.
  b) turniej z nagrodami - przeznaczony dla Użytkowników, którzy opłacą wpisowe. Wygrane punkty w turnieju można wymienić na nagrody.
  c) sponsorski - przeznaczony dla wszystkich Użytkowników Serwisu. W tym turnieju można wygrać nagrody ufundowane przez sponsora dla wszystkich Użytkowników oraz punkty do wymiany na nagrody tylko i wyłącznie dla posiadaczy Konta Premium.
  2. Każdy turniej odbywać się będzie według ściśle ustalonego harmonogramu udostępnionego przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu. Dopuszczalne są opóźnienia po stronie Użytkownika, jednak nie większe niż 10 minut od terminu ustalonego w harmonogramie. Po upływie tego czasu zostanie przyznany walkower drużynie, która została zmuszona do oczekiwania na rozpoczęcie rozgrywki.
  3. Turnieje odbywać się będą systemem pucharowym. Oznacza to, że drużyna odpada z turnieju po poniesionej porażce.
  4. Serwis Internetowy wyróżnia dwa rodzaje punktów:
  a) Punkty rankingowe - są wyznacznikiem umiejętności Użytkowników, może zdobyć je każdy z graczy w każdym rodzaju turnieju, niezależnie od posiadanego konta;
  b) Punkty do wymiany na nagrody - punkty, które można zdobyć na kilka sposobów:
  a. jako liczba punktów równa punktom rankingowym;
  b. jako liczba punktów równa punktom rankingowym mnożona przez trzy dla posiadaczy Konta Premium;
  c. poprzez aktywności na stronie:
    codzienne logowanie bez dnia przerwy - Użytkownik otrzyma 5 punktów za pierwszy, 10 punktów za drugi, 15 punktów za trzeci, 20 punktów za czwarty, 25 punktów za piąty, 30 punktów za szósty i 35 punktów za siódmy dzień.
    opublikowanie artykułów w newsach - 500 punktów (Użytkownicy z Kontem Premium 1000 punktów) zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Artykuły należy przesyłać do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej [email protected]


§ 4 Rejestracja

 
1.

W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja jest konieczna w celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto użytkownika.
  3. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. Użytkownik ma również możliwość dokonania Rejestracji za pośrednictwem swojego konta użytkownika w serwisie internetowym www.facebook.com. Założenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Strony Internetowej Serwisu na Facebook za pomocą którego Użytkownik dokonuje Rejestracji, gdzie Użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika na Facebook. Po dokonaniu autoryzacji Użytkownik z powrotem jest przekierowany do Serwisu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Użytkownika z odnośnikiem do konta użytkownika na Facebook, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje Rejestracji. Nazwa użytkownika staje się jego nazwą w Serwisie Internetowym. Hasło nie jest rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Dodatkowo Użytkownik może być poproszony o podanie adresu e-mail, jeżeli nie został on wskazany na Facebook.
  6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
  7. Posiadanie Konta Użytkownika upoważnia do:
  a) udziału w turniejach;
  b) tworzenie drużyny;
  c) przyjmowanie zaproszeń do drużyny;
  d) wymiany zgromadzonych punktów na nagrody;
  e) zdobywania punktów za logowanie do Serwisu;
  f) otrzymywania punktów za opublikowany artykuł w Serwisie.


§ 5 Usługi

 
1.

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Prowadzenie Konta Użytkownika;
  c) Zamieszczanie opinii;
  d) Publikacja własnych artykułów.
  3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi odpłatne:
  a) Konto Premium.
    Posiadanie Konta Premium umożliwiająca zdobywanie potrójnej liczby punktów do wymiany na nagrody w turnieju zwykłym i sponsorowanym. Konto Premium jest Kontem czasowym. Okresy na jakie można wykupić Konto Premium prezentowane są każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu i wynoszą 7, 30, 60 i 90 dni. Usługę Konto Premium Użytkownik zakupuje zgodnie z §6.
  4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  5. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  6. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
  7. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę korzystania z Konta Użytkownika.
  8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  9. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii, polega na umożliwieniu Użytkownikom przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności treści prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu.
  10. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Użytkownika na właściwych Stronach Internetowych Serwisu.
  11. Usługa nieodpłatna Publikacja własnych artykułów polega na umożliwieniu Użytkownikom przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących wydarzeń związanych z tematyką Serwisu, w jakich uczestniczył Użytkownik. Artykuły należy przesyłać do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej [email protected], w celu ich weryfikacji przez Usługodawcę.
  12. Rezygnacja z usługi Publikacji własnych artykułów możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.


§ 6 Zamówienia na usługi odpłatne

 
1.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy na zawarcie umowy o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
  3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu. Następnie Usługodawca przesyła na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi odpłatnej drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik przed wyborem usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie usługi odpłatnej, czasie trwania usługi, który będzie obowiązywał od momentu aktywacji usługi odpłatnej oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej (Konto Premium).
  5. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
  7. Użytkownik dokonuje płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
  8. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.


§ 7 Wymiana punktów na nagrody

 
1.

Zdobyte punkty Użytkownik może wymienić na nagrody udostępnione przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu w zakładce "Sklep".
  2. Aby wymienić zdobyte punkty na nagrody Użytkownik musi być zalogowany i posiadać równą lub większą ilość punktów od ilości wskazanej dla nagrody w momencie wymiany na nagrodę.
  3. Po wymianie punktów na nagrody ilość punktów dostępna w Koncie Użytkownika zostanie automatycznie pomniejszona o wartość punktową nagrody.
  4. Jeden Użytkownik może uzyskać dowolną ilość nagród w ramach wymiany punktów.
  5. Koszt wysyłki nagrody do Użytkownika ponosi Usługodawca.


§ 8 Reklamacje

  1.

 

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

  2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn, http://www.ih.olsztyn.pl.

§ 9 Odstąpienie od Umowy

 
1.

Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
  3. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
  4. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.


§ 10 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
  b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.
  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §5 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.


§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

  1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.


§ 12 Licencja

  1. W ramach umieszczonych artykułów, Użytkownik udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na poniższych polach eksploatacji:
  a) utrwalania i zwielokrotniania artykułu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) wprowadzania do pamięci komputera i sieci komputerowej;
  c) rozpowszechniania w sieciach informatycznych (Internet, sieci lokalne) i innych systemach teleinformatycznych;
  d) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu i standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  e) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
  f) rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie.


§ 13 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach korzystania z usług określonych w §5 jest Usługodawca.
  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
  3. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie zamówienia na usługę świadczoną przez Usługodawcę.
  5. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  7. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.


§ 14 Rozwiązanie umowy

(nie dotyczy umów zawartych na czas oznaczony)

  1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
  3. Uprawnienie do rozwiązania umowy wynikające z §14 nie dotyczy możliwości rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony.


§ 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

  1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
  2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.08.2017 r.

 

E-sport4u © 2017     E-mail: [email protected]
Design Robert Sawicki | s-engine codded by Layersshow.com